Obligatoriske oplysninger

Anker Law, Advokatvirksomhed er etableret på følgende adresse:

Strandvejen 8
6000 Kolding

Du kan kontakte os på +45 40 73 25 22 eller på mail anker@anker-law.dk

Vores CVR nr. er 20 32 90 76.

Anker Law, Advokatvirksomhed er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

Firmaet benytter sig af Middelfart Sparekasse i forbindelse med etablering af klientkonti.

I tilfælde af pengeinstituttets konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter at beløbet blev indsat og uanset om beløbet er indsat på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Niels Anker Michaelsen er beskikket af justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Firmaets advokater og fuldmægtige er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Anker Law, Advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Niels Anker Michaelsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokatvirksomhed, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet og/eller utilfredshed med advokat Niels Anker Michaelsens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.